1. הגדרות – למילוי המקומות החסרים

 בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

האתר – אתר האינטרנט של  _רימונים-גלריה ליצירה ישראלית

החברה – ח.פ- 515553881 – כתובת __ת.ד.82 קדימה צורן 4282300

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

זמן האספקה יחושב מיום אישור ההזמנה (כהגדרתו להלן), בהתאם לסוג המוצר (להלן "זמן האספקה")

7 ימי עסקים.

ימי עסקים – ימי החול, מראשון ועד חמישי (כולל) ואינם כוללים את הימים שישי, שבת, ערבי חג או חול המועד.

יום האספקה – אותו יום בו נמסר המוצר ליעדו המבוקש.

כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

מועד אספקה מבוקש – המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה.

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת יודאיקה,תכשיטים,ומתנות והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או בטלפון מספר__0526608844__ו/או בדואר אלקטרוני rimonim18@gmail.co.il

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר, ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר וביצוע הזמנות בו והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין (להלן גם "הלקוח").

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, ובלבד שלא שונו תנאי התקנון לגבי עסקה שכבר בוצעה.

ו. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

3. הרשמה לאתר

א. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.

ב. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

ג. מיד לאחר ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה מתאימה במייל ללקוח לפיה העסקה אושרה. לשם כך, על הלקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי כנדרש והחברה לא תיקח אחריות על הזמנה שלא אושרה מסיבות שאינן תלויות בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ד. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. מידע וסודיות

א. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע אותו מזין הגולש/המזמין בעת הרשמתו ולא תעשה בו כל שימוש, אלא למטרות המפורטות בתקנון זה. מבלי לגרוע מן האמור,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשים באתר, כולל קטגוריות נצפות, רכישות קודמות וכדומה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, תוך שמירה על המידע כאמור.

ב. החברה מתחייבת לנקוט את אמצעי האבטחה הנדרשים ובאופן סביר על מנת לאבטח את המידע השמור בידיה, יחד עם זאת, מאחר ומדובר בפעולות שנעשות בסביבה מקוונת אין לחברה את האפשרות להתחייב לחסינות מוחלטת מפני חדירה למידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגולשים בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר פעילות האתר ו/או החברה, וזאת לאחר שהלקוח אישר זאת על גבי האתר.

5. ביצוע הזמנה

א. בהזמנת מוצר, ימולא טופס עם פרטי המזמין. נציג מטעם החברה יצור קשר טלפוני  או בדואר אלקטרוני במידת הצורך.

ב.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במידה ולא תעדכן אמצעי תשלום אחר, תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה נגד החברה.

ג. במקרים בהם לא יימצא המוצר במלאי ו/או לא ניתן לספק אותו מסיבות הקשורות ו/או שאינן קשורות לחברה, תבוטל העסקה ותושב למזמין מלוא התמורה אותו שילם או יבוטל החיוב, במידה וטרם בוצע, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לביטול העסקה כאמור.

ד. על כל לקוח להזין במועד ביצוע ההזמנה באתר את היעד אליו הוא מבקש לספק את המוצר. יעד זה יישמר גם להזמנה הבאה. היה ויבקש הלקוח לעדכן את היעד המבוקש, יהא עליו לעשות כן קודם למועד יציאת המשלוח.

ה. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו. דמי משלוח – בקניה על סן 199 ומעלהמשלוח חינם בדואר רשום בישראל 

6. פרסומות באתר

א. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישור (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולשת לאתר אינטרנט פעיל.

ב. החברה תהיה רשאית לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק  הגולש עם רישומו באתר ו/או לטלפון הנייד שלו, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, ובלבד שהגולש אישר לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים כאמור בעת הרשמתו לאתר.

7. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו (להלן: "החוק")

ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

1. ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובלבד שלא נעשה שום שימוש במוצר. במקרה בו בוטלה ההזמנה בטרם יצא משלוח המוצר ללקוח, יושבו ללקוח מלוא הכספים ששילם, לרבות דמי משלוח (במידה ושולמו), בניכוי עמלת סליקה בסך השווה לשיעור של _2%_ משווי העסקה שבוטלה (להלן: "עמלת הסליקה").

במקרה בו ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר לידיו, יוכל לעשות כן תוך יומיים והכספים ששילם יושבו לידו בניכוי דמי המשלוח (במידה ושולמו) ועמלת הסליקה. כמו כן, יישא הלקוח בהוצאות החזרת המוצר למחסני החברה, אלא אם כן ישיב אותו באופן עצמאי במסגרת המועדים האמורים בסעיף זה לעיל. החברה לא תגבה דמי טיפול.

2. החזרת מוצר תוך 14 יום תתקבל. הלקוח יקבל זיכוי למימוש באתר. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה.

ההחזר הכספי יבוצע מול חברת האשראי לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. למען הסר ספק מובהר, כי ביטול עסקה והחזרת מוצר תתאפשר בהתאם לחוק והתקנות הדנים בהחזרת מוצר,ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, עם תוית מקורית עליו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

ד. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 14 יום מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

ה. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

ו. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  1. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  2. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
  3. אזל המוצר מהמלאי.

ז. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

ח. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.

ט. מובהר ומוסכם כי פריטים במבצע או בסוף עונה ניתנים להחלפה תוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה.

8. אספקה ומשלוחים

א. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה (כהגדרתו בסעיף 1) ליעד המבוקש, ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לאחר מכן.

ב. זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות, חגים וחול המועד).

ג. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

    1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

    2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

    3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

    4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

9. אחריות החברה

א. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ג. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

11. זכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור
להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ה. השם "רימונים" וכן שם המתחם rimonimart.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ו. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות והמעצבים המציעים מוצרים  למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.

ז. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעליה.52